Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres.
Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Wie verwerkt le54 persoonsgegevens?

le54 verwerkt enkel persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Mensen die via een contactformulier op onze website interesse getoond hebben in le54.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
  • Klanten van le54

Waarvoor verwerkt le54 persoonsgegevens?

Allereerst zijn er de praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor allerhande administratieve processen rondom facturatie, offertes, enzovoorts. Indien u contact met ons opneemt via een formulier op de website, dan hebben we uw persoonsgegevens nodig om terug contact op te kunnen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerkt le54?

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw GSM-nummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw IP-adres

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen le54 kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers van le54.
le54 kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen.
Contacteer ons via le54@skynet.be om een overzicht op te vragen van al uw persoonsgegevens die wij behandelen.
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik verwerkt.
Op uw aanvraag kunnen we wijzigingen doorvoeren (bv. adreswijzigingen). Voor statistische en technische doeleinden is het mogelijk dat het emailverkeer dat via formulieren op de website gemonitord wordt door de ontwikkelaar van deze website.
Hierbij worden geen gegevens opgeslagen voor verder gebruik, en dient enkel ter garantie van de werking van de desbetreffende formulieren.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan klanten worden zo lang bijgehouden als nodig is voor administratieve of boekhoudkundige doeleinden.
Gegevens verkregen via een formulier op deze website, worden bijgehouden zolang deze relevant zijn voor de desbetreffende communicatie.

Hoe worden mijn gegevens bewaard?

le54 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van le54 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Gegevens worden ofwel intern bijgehouden op beveiligde computers, ofwel op de webservers van Hostinger (www.hostinger.nl), waar Hostinger instaat voor de beveiliging van de toegang tot deze servers.

Kan ik zien welke gegevens le54 van mij verwerkt?

Uiteraard! Contacteer ons via le54@skynet.be met de vraag om al uw gegevens door te sturen en we voeren uw aanvraag zo snel mogelijk uit.
U kan desgewenst aanpassingen doorgeven, of vragen om volledig geschrapt te worden uit ons bestand.
Alle gegevens blijven in de Europese Unie en zijn ten volle gedekt door de juridische bestemming van de GDPR.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door le54, of om inzage te krijgen in de beschikbare informatie en deze desgewenst te laten wijzigen of wissen, kan u eenvoudig contact opnemen via le54@skynet.be.
Indien u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kunt u ook contact opnemen met de Privacy Commissie.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle online persoonsgegevens bij le54 worden verwerkt door wordpress.
Deze software wordt beheerd door medewerkers van le54 en geauthoriseerde partners.

Contactgegevens le54
Hondsstraat 54
3700 Tongeren
T +32 (0)475 43 27 52
M le54@skynet.be
Btw BE0730423064

Wijzigingen privacybeleid

le54 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van le54 te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
U kan dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via https://le54.be/privacybeleid/. Indien er onduidelijkheden zijn, aarzel niet om ons te contacteren via le54@skynet.be.

Disclaimer

De inhoud van le54.be is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel le54 tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt le54 expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. le54 garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wanneer le54 hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eigen producties of aanbevolen artikelen, betekent dit niet dat le54 de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie.
Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. le54 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.
De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door le54 niet geverifieerd.

le54 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of le54 op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan le54 of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van le54.

le54 behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer,
is gewijzigd.

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn le54 en diverse illustratoren, fotografen of partners.
Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met le54 via le54@skynet.be.